Nili nili ghata, o bhigi bhigi hava song is from and it is sung by and .It stars and in leading roles. This song is penned by and composed by . It is produced by Sashadhar Mukherjee. This song was released on 01 Jan 1960.
èò #ü¢nèò #ü¢nñ˜˜™©)2èób8üèób8üž˜˜™©*2èób8pýèób8ü[˜˜™©+2èób8pýèób8pý"™˜˜˜˜™©,2èóbyº¼8èóbyº¼8"™˜˜˜˜™©-2èóbn:sèóbn:s"™˜˜˜˜™© 2èóbù€ùsèóbùžx"™˜˜˜˜™©!2èóbùƒ:óèóbù€ùs"™˜˜˜˜™©"2èócæe“èócæe“iœ5 dqˆp{vévv*vv*wsw¨t,tët–uuuußußußußußvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlõöööö÷àlõöööö÷ægvppvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw¦ ih¶üw¦ ih¶üwvðöö÷æ0vppvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw¦ä$¸~w¦är6éwv5öö÷âvppvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw¦çjkªw¦æéô»lõöööö÷ànvppvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw¦æªß}zw¦æªß}zvvvöö÷á`vvpvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw¦¶wvæzvvvmöö÷árvvpvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw¦š4›©›õ¶ööööö_vppvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtxvpvvvvvvrvvvw¹ò÷;íew¹ò÷;íetrvtvvp¡§vvvvtvvvqcipqzvvpfv6ìvs~rtvwvvvvqcpqzrwvtlõ¶ööööã vppvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv