Info
NCR is a 2019 Indian Drama film. It stars Shivani Raghav, Virender Pal Binda, Vijay Kaushik, Shikha Raghav, Chander Prakash Bassai, Jogender Kundu, Vijaypal Dhaka, Virender Kaushik, Ramesh Sukhija, Basant Kumar. The film was released theatrically on 21 June 2019.
Cast: Shivani Raghav, Virender Pal Binda, Vijay Kaushik, Shikha Raghav, Chander Prakash Bassai, Jogender Kundu, Vijaypal Dhaka, Virender Kaushik, Ramesh Sukhija, Basant Kumar
Genre: Drama
Release Date: 21 Jun, 2019