Info
Jio Raja is a Indian Action film. It stars Agha, Prakash, Shanta Patel.
Cast: Agha, Prakash, Shanta Patel
Genre: Action
Year: 1949