Info
Born: Delhi
Parents: Anil Sharma, Sunita Sharma
Spouse: Arpita Khan (m. 2014)
Tracks